26-05-2019

Uchwały ROD Otowo

UCHWAŁA NR 105/2013

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wniosku walnego zebrania ROD "Otowo" w Otowie o odwołanie zarządu ROD.


Prezydium OZ PSD działając na podstawie § 123 pkt. 12 statutu PZD w oparciu o § 5 ust. 2 pkt. 2 i § 124 ust. 3 statutu PZD w związku z § 83 i § 50 ust. 1 statutu PZD oddala wniosek walnego zebrania ROD "Otowo" o odwołanie zarządu ROD.

 

Uzasadnienie

Walne zebranie sprawozdawcze ROD obradujące w dniu 19 kwietnia 2013 r. nie przyjęło sprawozdania merytorycznego zarządu i przyjęło wniosek do organu wyższego stopnia o odwołanie zarządu ROD. Prezydium OZ PZD w celu zbadania zarzutów stawianych zarządowi ROD przez działkowców, a dotyczących przede wszystkim przekroczenia preliminarza finansowego i obciążania działkowców wysokimi kosztami utrzymania ogrodu powołało komisję kontrolną, która przeprowadziła kontrolę działalności zarządu ROD w dniu 13 maja 2013r. Komisja stwierdziła, że zarzuty stawiane zarządowi ROD potwierdzają się tylko w nieznacznym stopniu. Zarzucane zarządowi przekroczenie preliminarza wynikało z braku korekty preliminarza w pozycjach usługi obce i wynagrodzenia w związku z decyzją walnego zebrania w 2012 r. , że ochronę ogrodu pełnić będą działkowcy, z którymi zawierano umowy cywilno-prawne,  a nie firma zewnętrzna świadcząca usługę. Faktyczne przekroczenie preliminarza miało mniejszą skalę niż zarzucano to zarządowi ROD. Nie potwierdziły się też zarzuty nieprawnego pobierania opłaty wodnej, która w rzeczywistości była składową opłaty na rzecz ogrodu przeznaczoną na funkcjonowanie wewnętrznej sieci wodociągowej. Komisja zauważyła wysoką dbałość zarządu o infrastrukturę ogrodu. Stwierdzone niedociągnięcia i błędy w funkcjonowaniu zarządu ROD zostały omówione i przedstawione dokończonemu wlanemu zebraniu w dniu 17.05.2013r., a Prezydium OZ PZD wydało zarządowi ROD zalecenia pokontrolne. W efekcie złożonych wyjaśnień walne zebranie zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz przyjęło plan pracy i preliminarz finansowy na 2013r.

 

Zgodnie z § 50 ust. 1 statutu PZD odwołanie organu związku może nastąpić w razie stwierdzenia, że nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa na szkodę PZD. Prezydium OZ PZD nie stwierdziło wystąpienia żądnej z wymienionych przesłanek koniecznych do odwołania zarządu ROD "Otowo" i postanowiło jak w sentencji.

 

Podpisano:

  • Sekretarz OZ PZD w Poznaniu Donata Stroińska
  • Prezes OZ PZD w Poznaniu dr inż Zdzisław Śliwa

 

Jest to nieoficjalna, prywatna strona działek Otowo.  Wszystkie umieszczone tutaj informacje są ogólnodostępne na tablicach ogłoszeń. Umieszczenie danych osobowych na stronie jest zgodne z art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Serwis Otowo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych komunikatów, informacji itp.