21-02-2019

Uchwały ROD Otowo

UCHWAŁA NR 105/2013

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wniosku walnego zebrania ROD "Otowo" w Otowie o odwołanie zarządu ROD.


Prezydium OZ PSD działając na podstawie § 123 pkt. 12 statutu PZD w oparciu o § 5 ust. 2 pkt. 2 i § 124 ust. 3 statutu PZD w związku z § 83 i § 50 ust. 1 statutu PZD oddala wniosek walnego zebrania ROD "Otowo" o odwołanie zarządu ROD.

 

Uzasadnienie

Walne zebranie sprawozdawcze ROD obradujące w dniu 19 kwietnia 2013 r. nie przyjęło sprawozdania merytorycznego zarządu i przyjęło wniosek do organu wyższego stopnia o odwołanie zarządu ROD. Prezydium OZ PZD w celu zbadania zarzutów stawianych zarządowi ROD przez działkowców, a dotyczących przede wszystkim przekroczenia preliminarza finansowego i obciążania działkowców wysokimi kosztami utrzymania ogrodu powołało komisję kontrolną, która przeprowadziła kontrolę działalności zarządu ROD w dniu 13 maja 2013r. Komisja stwierdziła, że zarzuty stawiane zarządowi ROD potwierdzają się tylko w nieznacznym stopniu. Zarzucane zarządowi przekroczenie preliminarza wynikało z braku korekty preliminarza w pozycjach usługi obce i wynagrodzenia w związku z decyzją walnego zebrania w 2012 r. , że ochronę ogrodu pełnić będą działkowcy, z którymi zawierano umowy cywilno-prawne,  a nie firma zewnętrzna świadcząca usługę. Faktyczne przekroczenie preliminarza miało mniejszą skalę niż zarzucano to zarządowi ROD. Nie potwierdziły się też zarzuty nieprawnego pobierania opłaty wodnej, która w rzeczywistości była składową opłaty na rzecz ogrodu przeznaczoną na funkcjonowanie wewnętrznej sieci wodociągowej. Komisja zauważyła wysoką dbałość zarządu o infrastrukturę ogrodu. Stwierdzone niedociągnięcia i błędy w funkcjonowaniu zarządu ROD zostały omówione i przedstawione dokończonemu wlanemu zebraniu w dniu 17.05.2013r., a Prezydium OZ PZD wydało zarządowi ROD zalecenia pokontrolne. W efekcie złożonych wyjaśnień walne zebranie zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz przyjęło plan pracy i preliminarz finansowy na 2013r.

 

Zgodnie z § 50 ust. 1 statutu PZD odwołanie organu związku może nastąpić w razie stwierdzenia, że nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa na szkodę PZD. Prezydium OZ PZD nie stwierdziło wystąpienia żądnej z wymienionych przesłanek koniecznych do odwołania zarządu ROD "Otowo" i postanowiło jak w sentencji.

 

Podpisano:

  • Sekretarz OZ PZD w Poznaniu Donata Stroińska
  • Prezes OZ PZD w Poznaniu dr inż Zdzisław Śliwa

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Jest to nieoficjalna, prywatna strona działek Otowo.  Wszystkie umieszczone tutaj informacje są ogólnodostępne na tablicach ogłoszeń. Umieszczenie danych osobowych na stronie jest zgodne z art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Serwis Otowo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych komunikatów, informacji itp.