15-10-2019

Wybrane przepisy dla użytkownika działki

 • Działka w rodzinnym ogrodzie działkowym przeznaczona jest do zaspokojenia potrzeb członka Związku i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw gospodarczych przede wszystkim na własne potrzeby.  ( Regulamin ROD §11 ust.1 ).
 • Działka w rodzinnym ogrodzie działkowym nie może być wykorzystywana do innych celów niż określonych w ust. 1, a przede wszystkim obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej oraz wynajmowania części lub całej działki. ( Regulamin ROD §11 ust.3 )
 • Zakaz, określony w ust. 3 stosuje się odpowiednio do altany.
 • Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania. ( Regulamin ROD  §12 ust.1 )
 • Przez zamieszkiwanie rozumie się długotrwałe przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych ( Regulamin ROD  §12 ust.2 )
 • Altana na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu ( Regulamin ROD  §12 ust.3 )
 • W istniejącym rodzinnym ogrodzie działkowym członkostwo PZD i prawo użytkowania działki nadaje zarząd ogrodu. ( Regulamin ROD  §13 ust.3 )
 • Osoba ubiegająca się o członkostwo Związku i prawo użytkowania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym składa w zarządzie deklarację członkowską według wzoru ustalonego przez Prezydium Krajowej Rady. ( Regulamin ROD  §62 ust.1 ), oraz ... ubiegający się o przydział działki powinien odbyć organizowane przez PZD szkolenie ( Regulamin ROD  §65 ust.1 )
 • Po wypełnieniu obowiązków określonych w  §62, §63, §65 i §68 regulaminu, zarząd przekazuje nowemu użytkownikowi działkę ( Regulamin ROD  §72 ust.1 )
 • Po przydziale działki nowo przyjęty członek zwyczajny wpłaca:
  • wpisowe,
  • opłatę inwestycyjną
  • składkę członkowską za rok bieżący,
  • opłaty uchwalone przez walne zebranie. 
   ( Statut PZD  §70 ust.1 )
 • Samowolne przekazanie działki przez dotychczasowego użytkownika zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w §36 statutu. ( Regulamin ROD  §72 ust.2 )
 • Samowolne objęcie działki w użytkowanie może stanowić podstawę do odmowy nadania członkostwa PZD i prawa użytkowania działki. ( Regulamin ROD  §72 ust.3 )
 • Członek PZD obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej wymiary i usytuowanie w granicach działki. ( Regulamin ROD  §108)
 • Członek PZD obowiązany jest:
  • dbać o estetyczny wygląd działki i ogrodu,
  • nie zakłócać spokoju sąsiadom,
  • utrzymywać w czystości drogi, aleje i tereny przyległe. ( Regulamin ROD  §132 ust.3 )
 • Członek PZD odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego wiedzą lub zgodą na działce i w ogrodzie. ( Regulamin ROD  §145 ust.2 )
 • Członek PZD ma obowiązek zgłaszania do zarządu na piśmie zmian danych osobowych umieszczonych w deklaracji członkowskiej, w tym zmiany miejsca zamieszkania. ( Regulamin ROD  §146 ust.1 )
 • Członek zwyczajny może użytkować tylko jedną działkę w rodzinnych ogrodach działkowych ( Statut PZD  §72 ust.1 )
 • Członek zwyczajny oraz jego współmałżonek nie może ubiegać się o nadanie prawa użytkowania dodatkowej działki ( Statut PZD  §72 ust.2 )

Ponadto:

 1. Nowy użytkownik ma obowiązek zgłoszenia faktu otrzymania prawa użytkowania działki w ROD Otowo, w Gminie Tarnowo Podgórne ( pokój 102, p. Barbara Nowak, tel. 61 895 92 67 )
 2. Wszelkie przeróbki infrastruktury, przebudowę, podłączenia wodociągowe i elektryczne należy ustalać z zarządem ( z wyznaczonymi jego członkami odpowiedzialnymi za poszczególne zakresy funkcjonowania Ogrodu. )
 3. Zgodnie z uchwałą walnego zebrania, dopuszcza się wjazd samochodami na działkę, pod warunkiem parkowania samochodu na terenie działki

 

Za Zarząd:

Prezes ROD OTOWO
dr inż. Wojciech Zwada

 


 

Pełne wersje regulaminów do pobrania

 


Jest to nieoficjalna, prywatna strona działek Otowo.  Wszystkie umieszczone tutaj informacje są ogólnodostępne na tablicach ogłoszeń. Umieszczenie danych osobowych na stronie jest zgodne z art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Serwis Otowo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych komunikatów, informacji itp.